Видеоклипове информират стопаните за сателитното наблюдение на площите

 Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) създава поредица обучителни видео материали, в които разяснява на земеделските стопани как да използва данните от Системата за мониторинг на площ. Новият способ за дистанционно проследяване е част от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), който е задължителен, съгласно правилата на Общата селскостопанска политика (ОСП) до 2027 г. Първият видеоклип е публикуван в YouTube канала и Facebook страницата на Фонда.

   От Кампания 2023 г., европейското законодателство задължава държавите членки да въведат и използват Система за мониторинг за наблюдение на всички монитируеми критерии за допустимост за част от интервенциите за площ.

   Системата използва информация, получена от периодично сателитно заснемане от спътниците “Сентинел“ по програма „Коперник“, които държавите членки ползват безвъзмездно. Способът проследява, както вегетационното развитие на земеделските култури, така и настъпващите промени върху площите на територията на цялата страна. Автоматичната обработка на снимките ще даде възможност да се установи състоянието на земеделските площи и какви дейности са извършвани върху тях за минал период с цел верифициране верността на декларацията.

  Системата за мониторинг идентифицира и наличието на недопустими за подпомагане площи, сред които опожарени, наводнени терени и др. Системата за мониторинг на площ е част от инструментариума за прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България до 2027 г.

Държавен фонд „Земеделие“