Общо 1 451 проекта на млади фермери и фамилни стопанства преминават на следващ оценителен етап

 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1 867 проектни предложения по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.). На следващ етап за техническа и финансова оценка преминават общо 1 451 проекта. От тях 163 проекта са по подмярка 6.1, която е в помощ на млади земеделски производители, а останалите 1 288 проекта са по подмярка 6.3, насочена в подкрепа на фамилните малки стопанства.

   По процедурата за подбор № BG06RDNP001-6.011 чрез ИСУН 2020 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ бяха подадени 238 проекта. Приемът се проведе от 25 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. От тях до първи етап на оценяване по критериите за административното съответствие и допустимост достигнаха 218 проекта. След разглеждането им, до следващия (втори) етап за техническа и финансова оценка, преминават 163 проекта, а неодобрение получават 51 проекта. Информацията за всички тях е публикувана на интернет страницата на ДФЗ – РА в Списък с допуснатите кандидати по подмярка 6.1 и Списък с недопуснатите проекти по подмярка 6.1. Припомняме, че общият бюджет за приема по подмярка 6.1 е 12 500 млн. евро, а субсидията за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

  В рамките на четвъртия прием, който се състоя по процедура № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020, бяха подадени 1 629 проекта. Документи за кандидатстване се приемаха през ИСУН 2020 в периода от 30 ноември 2021 г. до 2 март 2022 г. До първи етап за оценка за административно съответствие и допустимост преминаха 1 496 проекта. До втория етап за техническа и финансова оценка са допуснати 1 288 проекта, а недопуснатите са 184. На сайта на ДФЗ – РА са публикувани Списък с допуснатите кандидати по подмярка 6.3 и Списък с недопуснатите проекти по подмярка 6.3. Припомняме, че за последния прием по подмярка 6.3 беше одобрен бюджет от 20 млн. евро. Максималната финансова помощ, която може да получи един бенефициер, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро.

Източник: Министерство на земеделието